Условия за ползване

Обвързваща информация относно използването на нашия уебсайт

1. Обхват, промени в условията за ползване

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Кьолн (оттук нататък само SHOWCAST) предоставя на потребителите услугите, предоставяни на онлайн портала www.showcast.de въз основа на тези условия за използване. Чрез регистрация на www.showcast.de и / или използване на услугите, предоставяни от SHOWCAST там, потребителят декларира, че е съгласен с тези условия за използване.

1.2. Потребителят може също да отпечата условията за ползване и / или да ги запише цифрово преди да се регистрира. Ако е необходимо, те могат да бъдат изпратени от потребителя по всяко време на пощенския адрес SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Кьолн, или по факс на +49 221 44906709 или по имейл на office@showcast.de в текстова форма (писмо, факс или електронна поща).

1.3. SHOWCAST си запазва правото да промени условията за ползване с бъдещ ефект. В този случай SHOWCAST ще уведоми потребителя за промените в условията за ползване най-малко две седмици предварително и ще посочи на потребителя, че промените ще се считат за приети, ако потребителят не възрази срещу промените в рамките на период от две седмици от уведомлението.

1.4. Отклоняващите се разпоредби в общите условия на потребителя, както и промени, изтривания и допълнения на тези условия за използване от потребителя се прилагат само ако те са потвърдени от SHOWCAST.

2. Съдържание, регистрация, изисквания

2.1. Като агенция за кастинг и моделиране, SHOWCAST книги и места модели, актьори, модератори и други художници (оттук нататък само таланти). По този начин SHOWCAST разчита главно на таланти, които са се регистрирали на www.showcast.de и са поддържали актуалните си профили там актуализирани. Регистрираните таланти получават възможност да подават запитвания за работа и други подобни, подадени от SHOWCAST. (така наречените „опции“) чрез компонента за управление на проекти, предоставен на www.showcast.de. Резервирането или поставянето на таланти не се определя от тези условия за използване, а от съответните договорни условия на SHOWCAST за използване с таланти чрез компонента за управление на проекти, предоставен на www.showcast.de.

2.2. Само таланти, които са навършили 16 години, имат право да се регистрират. Талантите, които все още не са навършили 18 години, се нуждаят от съгласието на техния законен представител, за да се регистрират.

2.3. Регистрацията е безплатна. По-специално, той служи като приложение за включване във файла SHOWCAST на www.showcast.de. SHOWCAST предоставя на потребителя формуляр за регистрация онлайн за тази цел. Формулярът за регистрация, предоставен от SHOWCAST, не представлява обвързваща оферта, която да бъде включена в индекса, съхраняван от SHOWCAST на www.showcast.de. Чрез изпращане на регистрационния формуляр чрез щракване върху бутона за регистрация, потребителят първоначално прави само обвързващо предложение за SHOWCAST на да бъдат включени в SHOWCAST на www.showcast.de.

2.4. Талантът няма право да бъде включен в картотеката на SHOWCAST на www.showcast.de. Талантът не получава уведомление за отхвърлянето / неприемането. Талантът също няма право да бъде резервиран от SHOWCAST за поръчки, след като профилът им бъде записан и активиран.

2.5. При регистрация Талантът е длъжен да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е посочено в съответния онлайн формуляр. Талантът управлява страницата на профила си независимо. Той трябва да поддържа данните си актуални и коректни. Материалът на изображението трябва да възпроизвежда потребителя и не трябва да е по-стар от 2 години.

3. Прекратяване, модификация / изтриване / блокиране на профила

3.1. Потребителят може да изтрие своя профил по всяко време и без да посочва причините. След това съхранените данни и информация автоматично се изтриват от SHOWCAST. За целта потребителят изпраща имейл, с който се е регистрирал в SHOWCAST на office@showcast.de.

3.2. SHOWCAST има право по свое усмотрение да изтрие паролата на потребителя по всяко време и без да посочва мотиви, да блокира неговия профил или да изтрие цялото или част от съдържанието, публикувано там, или да го публикува другаде в рамките на офертата или да използва услугите по какъвто и да е друг начин за предотвратяване на потребителя.

4. Задължения на потребителя

4.1. Потребителят носи пълна отговорност за съдържанието на своя профил, както и за всички дейности, които се извършват в него - като, по-специално, потвърждаването на опциите, предоставени му съгласно 2.1 изречение 3 чрез компонента за управление на проекти, предоставен на www .showcast.de и всяко задължително сключване на договор. отговорен. Това важи и ако потребителят е предоставил достъп на трета страна до своя профил - например чрез предоставяне на паролата си - както и при злоупотреба от трети страни, които притежават паролата по каквато и да е причина.

4.2. Потребителят е длъжен незабавно да информира SHOWCAST за всяка злоупотреба с паролата си.

4.3. Потребителят се задължава да се въздържа от действия, които биха могли да нарушат функционалността на услугите, предоставяни от SHOWCAST.

5. Права на изображението, освобождаване

5.1. SHOWCAST има право да използва безплатно изображенията и / или видео материалите, публикувани от потребителя на страницата на неговия профил, например за реклама на съответния талант или за реклама на услугите на SHOWCAST в блогове, уебсайтове, Instagram, Twitter, Facebook или подобни , по-специално да публикува. Същото се отнася за изображения и / или видео материали, които потребителят е изпратил на SHOWCAST по друг начин.

5.2. Потребителят гарантира, че публикуваният от него графичен материал е свободен от права на трети страни и може да бъде публикуван.

5.3. Ако SHOWCAST се използва от трети страни поради експлоатацията на графичния материал, публикуван от Talent на страницата на неговия профил, потребителят освобождава SHOWCAST от отговорност и по този начин от всички свързани финансови и други недостатъци. Това включва и вашите собствени и всички съдебни и съдебни разноски на трети страни, които трябва да бъдат възстановени.

6. Декларация за поверителност

6.1. Регистрирайки се на www.showcast.de, Талантът се съгласява SHOWCAST да съхранява и обработва лични данни на Таланта, за които SHOWCAST узнава като част от бизнес отношенията. Личните данни се третират със строга конфиденциалност и се обработват и запазват само до степен, необходима за правилното изпълнение на договора. SHOWCAST ще - в противен случай - ще спазва всички изисквания за защита на данните, по-специално изискванията на Федералния закон за защита на данните (BDSG) и Закона за телемедиа (TMG).

6.2. Като се регистрира на www.showcast.de, Талантът също така изрично се съгласява с личните данни, дадени от него в профила, който се поддържа публично достъпен, съхранява се, обработва се и по-специално се публикува с цел използване на уебсайта и за заявки от Потребители на интернет.

6.3. При поискване SHOWCAST предоставя на Таланта информация за данните, съхранявани за него или неговото потребителско име. Информацията се предоставя в текстова форма (например писмо, факс или имейл). Ако потребителският профил бъде изтрит от който и да е, съхраняваните там данни също ще бъдат изтрити от SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST е предприел различни мерки за сигурност, за да защити личните данни на Таланта, което надхвърля информацията, съдържаща се в публично достъпния профил на Таланта. По-специално, тези данни няма да бъдат предадени на трети страни. SHOWCAST изрично посочва на Talent, че защитата на данните за предаване на данни в отворени мрежи като Интернет не може да бъде изчерпателно гарантирана в съответствие с текущото състояние на техниката.

6.5. SHOWCAST използва бисквитки, за да може Talent да използва портала гладко и лесно. „Бисквитките“ се използват само за вътрешни цели: Те са така наречените „бисквитки“ на сесията, които съдържат идентификатора за използване на потребителя. SHOWCAST може да види дали талантът е регистриран и по този начин е упълномощен за достъп до съдържанието, зададено в неговия профил.

7. Отговорност и ограничение на отговорността

7.1. SHOWCAST носи отговорност само за умишлено умисъл и груба небрежност, в противен случай съгласно Закона за отговорността на продукта, в случай на нараняване на живота, крайниците или здравето или поради виновно нарушение на съществени договорни задължения. Искът за обезщетение за нарушение на съществени договорни задължения е ограничен до типичните за договора предвидими щети, освен ако не е даден друг случай на задължителна отговорност съгласно изречение 1.

7.2. Регламентите на предходната алинея 1 се прилагат за всички искове за обезщетение, независимо от правната причина. Те се прилагат и за искове за възстановяване на пропилени разходи.

7.3. Горните ограничения на отговорността се отнасят и за представителите и представителите на SHOWCAST.

8. Избор на закон, място на юрисдикция, клауза за разделимост

8.1. За тези условия се прилага законът на Федерална република Германия, с изключение на закона за продажбите на ООН.

8.2. Изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи пряко или косвено от използването на онлайн офертата, предоставена от SHOWCAST, е Кьолн, при условие че потребителят е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право.

8.3. Ако дадена разпоредба в тези условия на използване бъде или стане неефективна, това не засяга ефективността на всички други разпоредби или споразумения. Доколкото потребителят е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право, страните ще заменят недействителната разпоредба с ефективна, която е най-близо до волята на страните икономически.

9. Бележка за онлайн разрешаване на спорове (платформа за ОС)

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (OS платформа), която може да бъде достъпна на www.ec.europa.eu/consumers/odr. Можете да намерите имейл адреса на SHOWCAST в отпечатъка или идентификацията на доставчика и съответно е office@showcast.de. SHOWCAST не е нито задължен, нито желае да участва в процедурата за уреждане на спорове.

Резервация и поставяне на модели от цяла Европа

Niederlande Франция Полша Чехия Словакия Испания Унгария Dänemark

Имате ли някакви въпроси? Имаме отговори. Нашият екип за резервации ще отговори бързо и надеждно на вашите запитвания от нашия офис в Кьолн.

Тел:. + 49 221 44906700
Mail: office@showcast.de
Понеделник - петък: 09:00 - 17:00 (GMT +1)