Kontakt

Podmínky použití

Poznámka: Máte nějaké dotazy k těmto Podmínkám použití? Navštivte naši Podmínky použití Stránka FAQ.

1. Rozsah, změny podmínek použití

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolín nad Rýnem (dále jen SHOWCAST) poskytuje uživatelům služby poskytované na online portálu www.showcast.de na základě těchto podmínek používání. Registrací na www.showcast.de a / nebo využíváním služeb poskytovaných zde SHOWCAST, uživatel souhlasí s platností těchto podmínek použití.

1.2. Podmínky použití si může uživatel před registrací také vytisknout a/nebo uložit digitálně. V případě potřeby je může uživatel kdykoli zaslat na poštovní adresu SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolín nad Rýnem nebo faxem na číslo +49 221 44906709 nebo e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamovacími roboty! Pro zobrazení musí být zapnutý JavaScript. vyžádat v textové podobě (dopis, fax nebo e-mail).

1.3. SHOWCAST si vyhrazuje právo změnit podmínky použití s ​​budoucím účinkem. V takovém případě SHOWCAST informuje uživatele o změnách podmínek používání nejméně dva týdny předem a upozorní uživatele, že změny budou považovány za přijaté, pokud uživatel proti změnám během období dva týdny od oznámení.

1.4. Odchylné předpisy v obecných podmínkách uživatele, jakož i změny, vymazání a dodatky k těmto podmínkám používání uživatelem platí, pouze pokud jsou potvrzeny SHOWCAST.

2. Obsah, registrace, požadavky

2.1. Jako castingová a modelingová agentura SHOWCAST knihy a aranžuje modely, herce, moderátory a další umělce (dále jen talenty). Při tom se SHOWCAST primárně spoléhá na talenty, kteří se zaregistrovali na www.showcast.de a průběžně tam aktualizovali své příslušné profily. Registrované talenty mají možnost zadávat dotazy na pracovní pozice a podobné podané společností SHOWCAST. (tzv. „možnosti“) prostřednictvím komponenty pro správu projektů uvedené na www.showcast.de. Rezervace nebo umístění talentů není určeno těmito podmínkami použití, ale příslušnými smluvními podmínkami SHOWCAST pro použití proti talentům prostřednictvím komponenty pro správu projektů uvedené na www.showcast.de.

2.2. Pouze talenty, kteří dosáhli věku 16 let, mají nárok na registraci. Talenty, které dosud nedosáhly věku 18 let, vyžadují k registraci souhlas svého právního zástupce.

2.3. Registrace je zdarma. Zejména slouží jako aplikace pro zařazení do indexu SHOWCAST na www.showcast.de. SHOWCAST poskytuje uživateli za tímto účelem registrační formulář online. Registrační formulář poskytnutý společností SHOWCAST nepředstavuje závaznou nabídku, která má být zahrnuta do rejstříku vedeného společností SHOWCAST na www.showcast.de. Odesláním registračního formuláře kliknutím na tlačítko registrace uživatel nejprve pouze učiní závaznou nabídku společnosti SHOWCAST na být zahrnut do SHOWCAST na www.showcast.de.

2.4. Talent nemá nárok na zařazení do indexu SHOWCAST na www.showcast.de. Talent neobdrží oznámení o odmítnutí / nepřijetí. Jakmile bude jejich profil přijat a aktivován, talent nemá právo na to, aby jej společnost SHOWCAST rezervovala pro objednávky.

2.5. Při registraci je Talent povinen poskytnout pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě, jak je uvedeno v příslušném online formuláři. Talent spravuje svou profilovou stránku samostatně. Musí udržovat svá data aktuální a správná. Obrazový materiál musí uživatele reprodukovat a nesmí být starší než 2 roky.

3. Ukončení, změna / vymazání / zablokování profilu

3.1. Uživatel může svůj profil kdykoli a bez udání důvodů smazat. Uložená data a informace pak SHOWCAST automaticky odstraní. K tomu uživatel odešle e-mail, pomocí kterého se zaregistroval do SHOWCAST Tato e-mailová adresa je chráněna před spamovacími roboty! Pro zobrazení musí být zapnutý JavaScript..

3.2. SHOWCAST je oprávněn dle vlastního uvážení kdykoli a bez udání důvodu vymazat heslo uživatele, zablokovat jeho profil nebo smazat celý nebo část zde zveřejněného obsahu nebo jej zveřejnit jinde v rámci nabídky nebo využívat služby jakýmkoli jiným způsobem zabránit uživateli.

4. Povinnosti uživatele

4.1. Uživatel je plně odpovědný za obsah svého profilu a za všechny činnosti, které se na něm provádějí - například zejména potvrzení možností, které mu byly předloženy podle 2.1 věty 3, prostřednictvím komponenty pro správu projektu poskytované na www.showcast .de a jakékoli výsledné závazné uzavření smlouvy - zodpovědný. To platí také v případě, že uživatel poskytl přístup k jeho profilu třetí straně - například poskytnutím hesla - a pro jakékoli zneužití třetími stranami, které z jakéhokoli důvodu vlastní heslo.

4.2. Uživatel je povinen okamžitě informovat SHOWCAST o nesprávném použití svého hesla.

4.3. Uživatel se zavazuje zdržet se akcí, které by mohly narušit funkčnost služeb poskytovaných SHOWCAST.

5. Práva na obrázek, výjimka

5.1. SHOWCAST je oprávněn bezplatně používat obrazové a / nebo video materiály zveřejněné uživatelem na jeho profilové stránce, například k inzerci příslušného talentu nebo k inzerování služeb SHOWCAST na blogech, webových stránkách, Instagramu, Twitteru, Facebooku nebo rád, zejména publikovat. Totéž platí pro obrazové a / nebo video materiály, které uživatel poskytl společnosti SHOWCAST jakýmkoli jiným způsobem.

5.2. Uživatel zajišťuje, aby jím zveřejněný obrazový materiál neobsahoval práva třetích stran a mohl být zveřejněn.

5.3. Pokud je SHOWCAST používán třetími stranami z důvodu využití obrazového materiálu zveřejněného společností Talent na jeho profilové stránce, uživatel SHOWCAST zbavuje odpovědnosti, a tedy všech souvisejících finančních a jiných nevýhod. To zahrnuje také vaše vlastní náklady a náklady na právní a soudní náklady třetích stran, které mají být uhrazeny.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Registrací na www.showcast.de souhlasí Talent s ukládáním a zpracováním osobních údajů talentu SHOWCAST, o kterém se SHOWCAST dozví v rámci obchodního vztahu. S osobními údaji se zachází přísně důvěrně a jsou zpracovávány a ukládány pouze v rozsahu nezbytném pro řádné plnění smlouvy. SHOWCAST bude - jako jinak - dodržovat všechny požadavky na ochranu údajů, zejména požadavky federálního zákona o ochraně dat (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG).

6.2. Registrací na www.showcast.de společnost Talent také výslovně souhlasí s osobními údaji, které poskytl v profilu, který je uchováván veřejně dostupný, uložený, zpracovávaný a zejména zveřejňovaný za účelem používání webových stránek a pro dotazování prostřednictvím internetu uživatelů.

6.3. Na vyžádání poskytuje SHOWCAST talentu informace o údajích uložených o něm nebo jeho uživatelském jménu. Informace jsou poskytovány v textové podobě (např. Dopisem, faxem nebo e-mailem). Pokud profil uživatele smaže kdokoli, budou zde uložená data odstraněna také programem SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST přijala řadu bezpečnostních opatření k ochraně osobních údajů Talentu, která jde nad rámec informací obsažených ve veřejně dostupném profilu Talentu. Zejména tyto údaje nebudou předány třetím stranám. SHOWCAST výslovně upozorňuje společnost Talent na to, že ochranu dat pro datové přenosy v otevřených sítích, jako je internet, nelze podle současného stavu techniky komplexně zaručit.

6.5. SHOWCAST používá cookies, aby Talent mohl portál používat plynule a snadno. Soubory cookie se používají pouze pro interní účely: Jedná se o takzvané relační soubory cookie, které obsahují ID využití uživatele. Tímto způsobem může SHOWCAST zjistit, zda je talent registrován a tedy oprávněn přistupovat k obsahu nastavenému v jeho profilu.

7. Odpovědnost a omezení odpovědnosti

7.1. SHOWCAST odpovídá pouze za úmyslný úmysl a hrubou nedbalost, jinak podle zákona o odpovědnosti za výrobek, v případě úrazu na zdraví, zdraví nebo zdraví nebo z důvodu zaviněného porušení základních smluvních povinností. Nárok na náhradu škody způsobené porušením základních smluvních povinností je omezen na smluvně předvídatelnou škodu, pokud není uveden jiný případ povinné odpovědnosti podle věty 1.

7.2. Předpisy předchozího odstavce 1 se vztahují na všechny nároky na náhradu škody bez ohledu na právní důvod. Vztahují se také na žádosti o náhradu zbytečných výdajů.

7.3. Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také ve prospěch zástupců a zástupných zástupců SHOWCAST.

8. Volba práva, místo příslušnosti, doložka o oddělitelnosti

8.1. Na tyto podmínky použití se vztahuje právo Spolkové republiky Německo, s výjimkou prodejního práva OSN.

8.2. Výlučným místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající přímo nebo nepřímo z použití online nabídky poskytované společností SHOWCAST je Kolín nad Rýnem, pokud je uživatelem obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní fond podle veřejného práva.

8.3. Pokud ustanovení v těchto podmínkách použití bude nebo se stane neúčinným, nebude to mít vliv na účinnost všech ostatních ustanovení nebo dohod. Pokud je uživatelem obchodník, právnická osoba podle veřejného práva nebo zvláštní veřejnoprávní fond, strany nahradí neplatné ustanovení účinným ustanovením, které se co nejvíce blíží hospodářským záměrům stran.

9. Poznámka k řešení sporů online (platforma OS)

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je dostupná na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailovou adresu SHOWCAST lze nalézt v právním oznámení nebo identifikaci poskytovatele a odpovídá tomu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamovacími roboty! Pro zobrazení musí být zapnutý JavaScript.. SHOWCAST není povinna ani ochotna se zúčastnit procesu řešení sporů.

Tvoje volba