Contact

Gebruiksvoorwaarden

Opmerking: Heeft u vragen over deze Gebruiksvoorwaarden? Bezoek onze Gebruiksvoorwaarden FAQ-pagina.

1. Toepassingsgebied, wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

1.1. SHOWCAST GmbH & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Keulen (hierna SHOWCAST genoemd) biedt gebruikers op basis van deze gebruiksvoorwaarden de diensten aan die beschikbaar zijn op het onlineportaal www.showcast.de. Door zich te registreren op www.showcast.de en/of gebruik te maken van de daar door SHOWCAST aangeboden diensten, gaat de gebruiker akkoord met de geldigheid van deze gebruiksvoorwaarden.

1.2. De gebruiksvoorwaarden kunnen door de gebruiker vóór registratie ook digitaal worden afgedrukt en/of opgeslagen. Indien nodig kan de gebruiker deze op elk gewenst moment naar het postadres SHOWCAST GmbH & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Keulen, of per fax op +49 221 44906709 of per e-mail op Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld. in tekstvorm (brief, fax of e-mail) worden aangevraagd.

1.3. SHOWCAST behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden met toekomstig effect te wijzigen. In dit geval zal SHOWCAST de gebruiker ten minste twee weken van tevoren op de hoogte stellen van de wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden en de gebruiker informeren dat de wijzigingen als geaccepteerd worden beschouwd als de gebruiker geen bezwaar maakt tegen de wijzigingen binnen een periode van twee weken na de datum van kennisgeving.

1.4. Afwijkende voorschriften in de algemene voorwaarden van de gebruiker alsmede wijzigingen, verwijderingen en aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden door de gebruiker zijn alleen van toepassing indien deze door SHOWCAST zijn bevestigd.

2. Inhoud, registratie, vereisten

2.1. Als casting- en modellenbureau boekt en regelt SHOWCAST modellen, acteurs, presentatoren en andere artiesten (hierna alleen talenten). Daarbij vertrouwt SHOWCAST in de eerste plaats op talenten die zich op www.showcast.de hebben geregistreerd en hun respectieve profielen daar hebben bijgewerkt. Geregistreerde talenten hebben de mogelijkheid om via SHOWCAST sollicitaties en dergelijke in te dienen. (zogenaamde “opties”) via de projectmanagementcomponent op www.showcast.de. De boeking of plaatsing van talenten wordt niet bepaald door deze gebruiksvoorwaarden, maar door de respectieve contractuele voorwaarden van SHOWCAST voor gebruik tegen talenten via de projectmanagementcomponent op www.showcast.de.

2.2. Alleen talenten die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt, hebben recht op inschrijving. Talenten die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, hebben de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig om zich te registreren.

2.3. Registratie is kosteloos. Het dient in het bijzonder als een aanvraag voor opname in de SHOWCAST-index op www.showcast.de. SHOWCAST stelt de gebruiker hiervoor een online registratieformulier ter beschikking. Het door SHOWCAST ter beschikking gestelde registratieformulier is geen bindend aanbod om opgenomen te worden in de index die door SHOWCAST op www.showcast.de wordt beheerd. Door het registratieformulier te verzenden door op de registratieknop te klikken, doet de gebruiker in eerste instantie alleen een bindend bod aan SHOWCAST aan worden opgenomen in de SHOWCAST op www.showcast.de.

2.4. Het talent heeft geen recht op opname in de SHOWCAST-index op www.showcast.de. Het Talent ontvangt geen melding van de afwijzing / niet-acceptatie. Zodra hun profiel is geaccepteerd en geactiveerd, heeft het talent ook geen recht om door SHOWCAST te worden geboekt voor bestellingen.

2.5. Bij de registratie is het Talent verplicht om waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gespecificeerd in het relevante online formulier. Het talent beheert zijn profielpagina onafhankelijk. Hij moet zijn gegevens actueel en correct houden. Het beeldmateriaal moet de gebruiker reproduceren en mag niet ouder zijn dan 2 jaar.

3. Beëindiging, wijziging / verwijdering / blokkering van het profiel

3.1. De gebruiker kan zijn/haar profiel op elk moment en zonder opgave van redenen verwijderen. De opgeslagen gegevens en informatie worden vervolgens automatisch door SHOWCAST verwijderd. Hiervoor stuurt de gebruiker een e-mail waarmee hij zich bij SHOWCAST heeft geregistreerd Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld..

3.2. SHOWCAST heeft het recht om, naar eigen goeddunken, het wachtwoord van de gebruiker op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verwijderen, zijn profiel te blokkeren of de daarin geplaatste inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen of elders in het aanbod te publiceren of de diensten te gebruiken op een andere manier om de gebruiker te voorkomen.

4. Verplichtingen van de gebruiker

4.1. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn profiel en voor alle activiteiten die erop worden uitgevoerd - zoals in het bijzonder de bevestiging van opties die hem volgens 2.1 zin 3 worden voorgelegd via de projectmanagementcomponent op www.showcast .de en het eventuele bindende sluiten van een contract als resultaat - verantwoordelijk. Dit geldt ook als de gebruiker een derde partij toegang heeft gegeven tot zijn profiel - bijvoorbeeld door zijn wachtwoord op te geven - en voor elk misbruik door derden die in het bezit zijn van het wachtwoord om welke reden dan ook.

4.2. De gebruiker is verplicht om SHOWCAST onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk oneigenlijk gebruik van zijn wachtwoord.

4.3. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van handelingen die de functionaliteit van de door SHOWCAST geleverde diensten zouden kunnen aantasten.

5. Beeldrechten, vrijstelling

5.1. SHOWCAST heeft het recht om het beeld- en / of videomateriaal dat door de gebruiker op zijn profielpagina is geplaatst kosteloos te gebruiken, bijvoorbeeld om het betreffende talent te adverteren of om de diensten van SHOWCAST op blogs, websites, Instagram, Twitter, Facebook of de website te adverteren. zoals, in het bijzonder om te publiceren. Hetzelfde geldt voor beeld- en / of videomateriaal dat de gebruiker op een andere manier aan SHOWCAST heeft verstrekt.

5.2. De gebruiker verzekert dat het door hem geplaatste beeldmateriaal vrij is van rechten van derden en mag worden gepubliceerd.

5.3. Als SHOWCAST wordt gebruikt door derden vanwege de exploitatie van het beeldmateriaal dat door Talent op zijn profielpagina is geplaatst, ontslaat de gebruiker SHOWCAST van aansprakelijkheid en dus van alle daaraan verbonden financiële en andere nadelen. Dit omvat ook uw eigen en eventuele juridische en gerechtelijke kosten die moeten worden vergoed.

6. Privacy Policy

6.1. Door zich te registreren op www.showcast.de, stemt het Talent ermee in dat SHOWCAST persoonlijke gegevens van het Talent opslaat en verwerkt waarvan SHOWCAST kennis krijgt in de loop van de zakelijke relatie. Persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen verwerkt en bewaard voor zover dat nodig is voor de goede uitvoering van het contract. SHOWCAST zal - zoals anders - alle vereisten inzake gegevensbescherming naleven, in het bijzonder de vereisten van de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemedia Act (TMG).

6.2. Door zich te registreren op www.showcast.de, stemt Talent ook uitdrukkelijk in met de persoonlijke gegevens die door hem worden verstrekt in het profiel dat openbaar wordt gehouden, opgeslagen, verwerkt en in het bijzonder wordt gepubliceerd met het oog op het gebruik van de website en voor bevraging via internet. gebruikers.

6.3. Op verzoek verstrekt SHOWCAST het Talent informatie over de gegevens die over hem of zijn gebruikersnaam zijn opgeslagen. De informatie wordt in tekstvorm verstrekt (bijv. Brief, fax of e-mail). Als het profiel van de gebruiker wordt verwijderd door wie dan ook, worden de daar geposte gegevens ook door SHOWCAST verwijderd.

6.4. SHOWCAST heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om de persoonsgegevens van het Talent te beschermen, die verder gaan dan de informatie in het openbaar beschikbare profiel van het Talent. In het bijzonder zullen deze gegevens niet worden doorgegeven aan derden. SHOWCAST wijst Talent er uitdrukkelijk op dat gegevensbescherming voor datatransmissies in open netwerken zoals internet niet volledig kan worden gegarandeerd volgens de huidige stand van de techniek.

6.5. SHOWCAST maakt gebruik van cookies zodat Talent vlot en gemakkelijk gebruik kan maken van de portal. De cookies worden alleen voor interne doeleinden gebruikt: het zijn zogenaamde sessiecookies die de gebruikers-ID van de gebruiker bevatten. Op deze manier kan SHOWCAST zien of het talent is geregistreerd en dus geautoriseerd om toegang te krijgen tot de inhoud die in zijn profiel is ingesteld.

7. Aansprakelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

7.1. SHOWCAST is alleen aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, anders in overeenstemming met de Productaansprakelijkheidswet, in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid of wegens verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van essentiële contractuele verplichtingen is beperkt tot de contracttypische, voorzienbare schade, tenzij tegelijkertijd een ander geval van verplichte aansprakelijkheid volgens zin 1 wordt gegeven.

7.2. De voorschriften van het vorige lid 1 zijn van toepassing op alle schadeclaims, ongeacht de juridische reden. Ze zijn ook van toepassing op claims voor vergoeding van verspilde kosten.

7.3. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van SHOWCAST.

8. Rechtskeuze, bevoegde rechtbank, scheidbaarheidsclausule

8.1. Op deze gebruiksvoorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht.

8.2. De exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van het online aanbod dat beschikbaar wordt gesteld door SHOWCAST is Keulen, op voorwaarde dat de gebruiker een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

8.3. Mocht een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden ondoeltreffend zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de effectiviteit van alle andere bepalingen of overeenkomsten. Indien de gebruiker handelaar, publiekrechtelijke rechtspersoon of publiekrechtelijk bijzonder fonds is, zullen partijen de nietige bepaling vervangen door een effectieve bepaling die de economische bedoeling van partijen zo dicht mogelijk benadert.

9. Opmerking over online geschillenbeslechting (OS-platform)

De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting (OS-platform), toegankelijk via www.ec.europa.eu/consumers/odr. Het e-mailadres van SHOWCAST kunt u vinden in de juridische kennisgeving of de identificatie van de provider en is dienovereenkomstig Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld.. SHOWCAST is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan het geschillenbeslechtingsproces.

Uw keuze