Kontakt

súkromia

Ďalej by sme vás chceli informovať o druhu, rozsahu a účele nami zhromaždených, použitých a spracovaných osobných údajov a o právach, na ktoré máte nárok. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa vás môžu osobne týkať, napr. B. meno, adresa, e-mailové adresy alebo správanie používateľa.

Osoba zodpovedná za spracovanie údajov

Podľa článku 4 ods. 7 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) je osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov:

SHOWCAST Limited & Co. KG
Marspfortengasse 6, D-50667 Kolín
Tel.: + 49 221 44906700
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi! Na zobrazenie musí byť zapnutý JavaScript.

Zber priamo prenášaných údajov

Keď nás kontaktujete e-mailom, telefonicky, faxom alebo pomocou kontaktného formulára, napríklad ako súčasť rýchleho kontaktu, žiadosti, registrácie alebo dotazu na projekt, údaje, ktoré poskytnete (prípadne vaša e-mailová adresa), vaše meno, Vaše telefónne číslo, obrázky, modely, knihy a videá, ktoré ste nám poslali), ktoré máme uložené za účelom zodpovedania vašich otázok alebo vybavenia vašej žiadosti. Údaje, ktoré vzniknú v tejto súvislosti, odstránime potom, čo už nie je potrebné ich ukladať, alebo obmedzíme spracovanie, ak existujú zákonné požiadavky na uchovanie. Právnym základom pre spracovanie týchto údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR (oprávnený záujem) a článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR (súhlas). Ak je cieľom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, ďalším právnym základom pre spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté osobitným predchádzajúcim súhlasom tretím stranám.

Zhromažďovanie osobných údajov pri návšteve našej webovej stránky

Ak používate webovú stránku len na informačné účely, t. j. ak sa nezaregistrujete alebo nám inak neposkytnete informácie, zhromažďujeme iba tie osobné údaje, ktoré váš prehliadač odovzdá nášmu serveru. Ak by ste si chceli prezerať našu webovú stránku, zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás technicky nevyhnutné na to, aby sme vám mohli zobrazovať našu webovú stránku a na zaistenie stability a bezpečnosti (právnym základom je čl. 6 ods. 1 veta 1 písmeno f GDPR ):

 • IP adresa
 • Dátum a čas žiadosti
 • Rozdiel časového pásma voči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah žiadosti (konkrétna stránka)
 • Stav prístupu / stavový kód HTTP
 • množstvo prenesených údajov
 • Web, z ktorého pochádza požiadavka
 • prehliadač
 • Operačný systém a jeho rozhranie
 • Jazyk a verzia softvéru prehľadávača

Okrem vyššie uvedených údajov sa pri používaní našej webovej stránky vo vašom počítači ukladajú súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš pevný disk spojený s prehliadačom, ktorý používate a cez ktoré prúdia určité informácie na miesto, ktoré nastavuje súbor cookie (tu nás). Súbory cookie nemôžu spúšťať programy ani prenášať vírusy do vášho počítača. Slúžia na to, aby bola internetová ponuka celkovo užívateľsky príjemnejšia a efektívnejšia. Váš prehliadač pristupuje k týmto súborom. Bez ich použitia nie je možné pristupovať k niektorým stránkam alebo k nim nemožno pristupovať bezchybne. Tieto dôvody tvoria oprávnený záujem pre toto spracovanie údajov. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f GDPR (oprávnené záujmy prevádzkovateľa). Všetky bežné prehliadače ponúkajú možnosť nastavenia nepovoliť súbory cookie. Môžete si tiež nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povoliť cookies len v jednotlivých prípadoch, vylúčiť prijímanie cookies alebo aktivovať automatické mazanie cookies pri zatvorení prehliadača.

Námietka alebo odvolanie proti spracovaniu vašich údajov

Ak ste udelili súhlas so spracovaním vašich údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Takéto odvolanie má vplyv na zákonnosť spracúvania vašich osobných údajov po tom, čo ste nám ich poskytli.

Ak pri spracúvaní vašich osobných údajov vychádzame z rovnováhy záujmov, môžete proti spracúvaniu namietať. Ide o prípad, ak spracovanie nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy s vami. Ak uplatníte takúto námietku, požiadame vás o vysvetlenie dôvodov, prečo by sme nemali spracúvať vaše osobné údaje tak, ako ich spracúvame. V prípade vašej oprávnenej námietky preveríme situáciu a buď zastavíme alebo upravíme spracúvanie údajov, alebo vám ukážeme naše presvedčivé oprávnené dôvody, na základe ktorých v spracúvaní pokračujeme.

Samozrejme, môžete kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely reklamy a analýzy údajov. O svojej námietke voči reklame nás môžete informovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 1.

Ihre Rechte

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte voči nám nasledujúce práva:

 • Právo na informácie,
 • Právo na opravu alebo vymazanie,
 • Právo na obmedzenie spracovania,
 • Právo namietať proti spracovaniu,
 • Právo na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov na naše spracúvanie vašich osobných údajov.

Váš výber