Kontakt

podmienky použitia

Poznámka: Máte nejaké otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania? Navštívte našu Stránka FAQ o podmienkach používania.

1. Rozsah, zmeny podmienok používania

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolín nad Rýnom (ďalej len SHOWCAST) poskytuje používateľom služby poskytované na online portáli www.showcast.de na základe týchto podmienok používania. Registráciou na www.showcast.de a / alebo využívaním služieb poskytovaných SHOWCASTom užívateľ súhlasí s platnosťou týchto podmienok používania.

1.2. Podmienky používania si môže používateľ pred registráciou aj vytlačiť a/alebo uložiť digitálne. V prípade potreby ich môže používateľ kedykoľvek zaslať na poštovú adresu SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolín nad Rýnom, alebo faxom na číslo +49 221 44906709 alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi! Na zobrazenie musí byť zapnutý JavaScript. vyžiadať v textovej forme (listom, faxom alebo e-mailom).

1.3. SHOWCAST si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania s budúcim účinkom. V takom prípade SHOWCAST informuje používateľa o zmenách podmienok používania najmenej dva týždne vopred a informuje ho, že zmeny sa považujú za akceptované, ak používateľ proti zmenám nevznesie námietku v lehote dvoch týždňov od oznámenia.

1.4. Odchylné predpisy týkajúce sa všeobecných podmienok používateľa, ako aj zmeny, zrušenia a doplnky týchto podmienok používania používateľom, sa uplatňujú, iba ak sú potvrdené programom SHOWCAST.

2. Obsah, registrácia, požiadavky

2.1. Ako castingová a modelingová agentúra SHOWCAST knihy a aranžuje modely, hercov, moderátorov a ďalších umelcov (ďalej len talenty). Pri tom sa SHOWCAST primárne spolieha na talenty, ktoré sa zaregistrovali na www.showcast.de a pravidelne tam aktualizujú svoje príslušné profily. Registrované talenty majú možnosť zadávať dotazy na pracovné miesta a podobne, ktoré poskytuje SHOWCAST. (tzv. „možnosti“) prostredníctvom súčasti riadenia projektu poskytnutej na www.showcast.de. Rezervácia alebo umiestnenie talentov nie sú určené týmito podmienkami použitia, ale príslušnými zmluvnými podmienkami SHOWCAST pre použitie proti talentom prostredníctvom komponenty projektového riadenia poskytnutej na www.showcast.de.

2.2. Nárok na registráciu majú iba talenty, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Talenty, ktoré ešte nedosiahli 18 rokov, potrebujú na registráciu súhlas svojho zákonného zástupcu.

2.3. Registrácia je bezplatná. Slúži najmä ako aplikácia na zahrnutie do indexu SHOWCAST na www.showcast.de. SHOWCAST na tento účel poskytuje používateľovi registračný formulár online. Registračný formulár poskytnutý spoločnosťou SHOWCAST nepredstavuje záväznú ponuku na zahrnutie do indexu vedeného spoločnosťou SHOWCAST na www.showcast.de. Po odoslaní registračného formulára kliknutím na tlačidlo registrácie používateľ najskôr iba predloží záväznú ponuku spoločnosti SHOWCAST na adresu byť zahrnutý v SHOWCAST na www.showcast.de.

2.4. Talent nemá právo byť zahrnutý v indexe SHOWCAST na www.showcast.de. Talent nedostane oznámenie o odmietnutí / neprijatí. Akonáhle bude ich profil zaznamenaný a aktivovaný, talent nemá právo na rezerváciu v rámci SHOWCAST pre objednávky.

2.5. Pri registrácii je Talent povinný poskytnúť pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o sebe, ako je uvedené v príslušnom online formulári. Talent spravuje svoju profilovú stránku samostatne. Musí udržiavať svoje údaje aktuálne a správne. Obrazový materiál musí reprodukovať používateľa a nesmie byť starší ako 2 roky.

3. Ukončenie, zmena / vymazanie / blokovanie profilu

3.1. Používateľ môže svoj profil kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať. Uložené údaje a informácie potom SHOWCAST automaticky vymaže. Na tento účel používateľ odošle e-mail, s ktorým sa zaregistroval v SHOWCAST Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi! Na zobrazenie musí byť zapnutý JavaScript..

3.2. SHOWCAST je oprávnený podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať heslo používateľa, zablokovať jeho profil alebo vymazať celý alebo časť tam zverejneného obsahu alebo ho zverejniť inde v rámci ponuky alebo využívať služby akýmkoľvek iným spôsobom zabrániť používateľovi.

4. Povinnosti používateľov

4.1. Užívateľ je plne zodpovedný za obsah svojho profilu a za všetky činnosti, ktoré sa na ňom vykonávajú - ako je najmä potvrdenie možností, ktoré mu boli predložené podľa 2.1 vety 3 prostredníctvom zložky projektového riadenia poskytnutej na www.showcast. .de a akékoľvek záväzné uzatvorenie zmluvy z toho vyplývajúce - zodpovedný. To platí aj v prípade, že používateľ poskytol prístup k svojmu profilu tretej strane - napríklad poskytnutím hesla - a v prípade zneužitia tretími stranami, ktoré majú heslo z akýchkoľvek dôvodov k dispozícii.

4.2. Užívateľ je povinný okamžite informovať SHOWCAST o akomkoľvek nesprávnom použití svojho hesla.

4.3. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by mohlo zhoršiť funkčnosť služieb poskytovaných SHOWCAST.

5. Práva na snímku, výnimka

5.1. SHOWCAST je oprávnený bezplatne používať obrazové a / alebo videomateriály zverejnené používateľom na svojej profilovej stránke, napríklad na inzerciu príslušného talentu alebo na inzerovanie služieb SHOWCAST na blogoch, webových stránkach, Instagrame, Twitteri, Facebooku alebo rád, najmä publikovať. To isté platí pre obrazový a / alebo videomateriál, ktorý používateľ odoslal na server SHOWCAST iným spôsobom.

5.2. Používateľ zaručuje, že ním zverejnený obrazový materiál neobsahuje práva tretích strán a môže byť zverejnený.

5.3. Ak program SHOWCAST používajú tretie strany z dôvodu zneužitia obrazového materiálu zverejneného spoločnosťou Talent na jeho profilovej stránke, používateľ zbavuje program SHOWCAST zodpovednosti, a teda všetkých súvisiacich finančných a iných nevýhod. Zahŕňa to aj vaše vlastné náklady a akékoľvek ďalšie právne a súdne trovy, ktoré vám majú byť uhradené.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Registráciou na www.showcast.de dáva spoločnosť Talent súhlas s tým, aby program SHOWCAST ukladal a spracovával osobné údaje talentu, o ktorých sa spoločnosť SHOWCAST dozvie v rámci obchodného vzťahu. S osobnými údajmi sa zaobchádza prísne dôverne a spracúvajú sa a ukladajú sa iba v rozsahu nevyhnutnom na riadne plnenie zmluvy. SHOWCAST bude - ako inak - dodržiavať všetky požiadavky na ochranu údajov, najmä požiadavky federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG) a zákona o telemédiách (TMG).

6.2. Registráciou na www.showcast.de spoločnosť Talent tiež výslovne súhlasí s osobnými údajmi, ktoré poskytla v profile, ktorý je udržiavaný verejne prístupný, uložený, spracovaný a najmä zverejnený za účelom používania webových stránok a pre dopyt prostredníctvom internetu používateľov.

6.3. Na požiadanie poskytuje SHOWCAST talentu informácie o údajoch uložených o ňom alebo jeho užívateľskom mene. Informácie sú poskytované v textovej podobe (napr. Listom, faxom alebo e-mailom). Ak ktokoľvek odstráni profil používateľa, údaje, ktoré tam zverejní, vymaže aj program SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST prijal rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov Talentu, ktoré idú nad rámec informácií obsiahnutých vo verejne prístupnom profile Talentu. Konkrétne tieto údaje nie sú poskytované tretím stranám. SHOWCAST však výslovne radí Talentu, že ochranu údajov pre dátové prenosy v otvorených sieťach, ako je internet, nie je možné podľa súčasného stavu techniky komplexne zaručiť.

6.5. SHOWCAST používa cookies, aby Talent mohol portál používať plynulo a ľahko. Súbory cookie sa používajú iba na interné účely: Sú to takzvané súbory cookie relácie, ktoré obsahujú ID použitia používateľa. SHOWCAST vidí, či je talent registrovaný a teda oprávnený na prístup k obsahu nastavenému v jeho profile.

7. Zodpovednosť a obmedzenie zodpovednosti

7.1. SHOWCAST zodpovedá iba za úmysel a hrubú nedbanlivosť, inak v súlade so zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú výrobkom, v prípade zranenia života, zdravia alebo zdravia alebo z dôvodu zavineného porušenia základných zmluvných povinností. Nárok na náhradu škody za porušenie základných zmluvných povinností sa obmedzuje na zmluvne predvídateľnú škodu, pokiaľ nie je súčasne uvedený iný prípad povinnej zodpovednosti podľa vety 1.

7.2. Predpisy z predchádzajúceho odseku 1 sa uplatňujú na všetky nároky na náhradu škody bez ohľadu na právny dôvod. Vzťahujú sa tiež na žiadosti o náhradu zbytočných výdavkov.

7.3. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti platia aj v prospech zástupcov a zástupcov spoločnosti SHOWCAST.

8. Voľba práva, miesto jurisdikcie, doložka o oddeliteľnosti

8.1. Na tieto podmienky používania sa vzťahuje právo Spolkovej republiky Nemecko, s výnimkou zákona OSN o predaji.

8.2. Výhradným miestom jurisdikcie pre všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo z použitia online ponuky sprístupnenej spoločnosťou SHOWCAST je Kolín nad Rýnom, ak je používateľom obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva.

8.3. Ak by ustanovenie v týchto podmienkach používania bolo alebo sa stalo neúčinným, nebude to mať vplyv na účinnosť všetkých ostatných ustanovení alebo dohôd. Pokiaľ je používateľom obchodník, právnická osoba podľa verejného práva alebo špeciálny fond podľa verejného práva, strany nahradia neplatné ustanovenie účinným ustanovením, ktoré sa ekonomicky najviac priblíži ich vôli.

9. Poznámka o riešení sporov online (platforma OS)

Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je dostupná na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. E-mailovú adresu SHOWCAST možno nájsť v právnom upozornení alebo identifikácii poskytovateľa a zodpovedá tomu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi! Na zobrazenie musí byť zapnutý JavaScript.. SHOWCAST nie je povinná ani ochotná zúčastniť sa na procese riešenia sporov.

Váš výber