Kontakt

Villkor för användning

Obs: Har du några frågor om dessa användarvillkor? Besök vår Användarvillkor FAQ sida.

1. Omfattning, ändringar av användarvillkoren

1.1. SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln (nedan kallat SHOWCAST) tillhandahåller användarna de tjänster som tillhandahålls på onlineportalen www.showcast.de på grundval av dessa användarvillkor. Genom att registrera sig på www.showcast.de och / eller använda de tjänster som tillhandahålls av SHOWCAST där godkänner användaren giltigheten av dessa användarvillkor.

1.2. Användarvillkoren kan även skrivas ut och/eller sparas digitalt av användaren före registrering. Om det behövs kan användaren skicka dem när som helst till postadressen SHOWCAST Limited & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Köln, eller per fax på +49 221 44906709 eller via e-post på Den här e-postadressen skyddas från spambots! För att visa JavaScript måste vara aktiverat. begäras i textform (brev, fax eller e-post).

1.3. SHOWCAST förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren med framtida effekt. I det här fallet kommer SHOWCAST att meddela användaren om ändringarna av användningsvillkoren minst två veckor i förväg och informera användaren om att ändringarna anses accepterade om användaren inte motsätter sig ändringarna inom två veckor från det att underrättelse.

1.4. Avvikande regler i användarens allmänna villkor samt ändringar, raderingar och tillägg till dessa användarvillkor gäller endast om de bekräftas av SHOWCAST.

2. Innehåll, registrering, krav

2.1. Som en casting- och modellbyrå bokar SHOWCAST och arrangerar modeller, skådespelare, presentatörer och andra artister (nedan endast talanger). Därför förlitar sig SHOWCAST främst på talanger som har registrerat sig på www.showcast.de och som har hållit sina respektive profiler uppdaterade där. Registrerade talanger har möjlighet att skicka jobbförfrågningar och liknande inlämnade av SHOWCAST. (så kallade "alternativ") via projektledningskomponenten på www.showcast.de. Bokning eller placering av talanger bestäms inte av dessa användningsvillkor, utan av respektive avtalsvillkor för SHOWCAST för användning mot talanger via projektledningskomponenten som tillhandahålls på www.showcast.de.

2.2. Endast talanger som har fyllt 16 år har rätt att registrera sig. Talanger som ännu inte har fyllt 18 år kräver att deras juridiska ombud godkänns för att registrera sig.

2.3. Registrering är gratis. I synnerhet fungerar den som en applikation för att inkluderas i SHOWCAST-indexet på www.showcast.de. SHOWCAST förser användaren med ett registreringsformulär online för detta ändamål. Registreringsformuläret som tillhandahålls av SHOWCAST representerar inte ett bindande erbjudande som ska ingå i det index som upprätthålls av SHOWCAST på www.showcast.de. Genom att skicka registreringsformuläret genom att klicka på registreringsknappen gör användaren initialt endast ett bindande erbjudande till SHOWCAST till inkluderas i SHOWCAST på www.showcast.de.

2.4. Talangen har inte rätt att ingå i SHOWCAST-indexet på www.showcast.de. Talenten får inte meddelande om avslag / avslag. När deras profil väl har accepterats och aktiverats har talangen ingen rätt att bokas av SHOWCAST för beställningar.

2.5. Vid registrering är Talent skyldig att tillhandahålla sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig information om sig själv enligt vad som anges i relevant onlineformulär. Talangen hanterar sin profilsida oberoende. Han måste hålla sina uppgifter uppdaterade och korrigera. Bildmaterialet måste reproducera användaren och får inte vara äldre än 2 år.

3. Avslutning, ändring / radering / blockering av profilen

3.1. Användaren kan ta bort sin profil när som helst och utan att ange skäl. Den lagrade datan och informationen raderas sedan automatiskt av SHOWCAST. För att göra detta skickar användaren ett e-postmeddelande med vilket de registrerade sig hos SHOWCAST Den här e-postadressen skyddas från spambots! För att visa JavaScript måste vara aktiverat..

3.2. SHOWCAST har rätt att, efter eget gottfinnande, radera användarens lösenord när som helst och utan att ange skäl, att blockera hans profil eller att radera hela eller delar av det innehåll som publiceras där eller att publicera det någon annanstans inom erbjudandet eller att använda tjänsterna på något annat sätt för att förhindra användaren.

4. Användar skyldigheter

4.1. Användaren är fullt ansvarig för innehållet i sin profil såväl som för alla aktiviteter som utförs på den - såsom i synnerhet bekräftelsen av de alternativ som lämnats till honom enligt 2.1 mening 3 via projektledningsdelen på www.showcast .de och alla bindande ingående av ett kontrakt som resultat - ansvarig. Detta gäller även om användaren har gett en tredje part tillgång till sin profil - till exempel genom att tillhandahålla sitt lösenord - liksom för missbruk av tredje part som innehar lösenordet av någon anledning.

4.2. Användaren är skyldig att omedelbart informera SHOWCAST om felaktig användning av sitt lösenord.

4.3. Användaren åtar sig att avstå från åtgärder som kan försämra funktionaliteten hos tjänsterna som tillhandahålls av SHOWCAST.

5. Bildrättigheter, undantag

5.1. SHOWCAST har rätt att använda det bild- och / eller videomaterial som publiceras av användaren på sin profilsida utan kostnad, till exempel för att annonsera respektive talang eller för att annonsera för SHOWCASTs tjänster på bloggar, webbplatser, Instagram, Twitter, Facebook eller gillar, särskilt att publicera. Detsamma gäller för bild- och / eller videomaterial som användaren har tillhandahållit SHOWCAST på något annat sätt.

5.2. Användaren försäkrar att det bildmaterial som publiceras av honom är fritt från tredje parts rättigheter och kan publiceras.

5.3. Om SHOWCAST används av tredje part på grund av utnyttjandet av det bildmaterial som publiceras av Talent på sin profilsida, frigör användaren SHOWCAST från ansvar och därmed från alla tillhörande ekonomiska och andra nackdelar. Detta inkluderar även dina egna och eventuella rättsliga kostnader och rättegångskostnader från tredje part.

6. Sekretesspolicy

6.1. Genom att registrera sig på www.showcast.de samtycker Talent till att SHOWCAST lagrar och bearbetar personuppgifter om Talent som SHOWCAST blir medvetna om under affärsförhållandet. Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och behandlas och sparas endast i den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras korrekt. SHOWCAST kommer - som annars - att följa alla dataskyddskrav, särskilt kraven i Federal Data Protection Act (BDSG) och Telemedia Act (TMG).

6.2. Genom att registrera sig på www.showcast.de samtycker Talent också uttryckligen till de personuppgifter som han tillhandahåller i profilen som hålls offentligt tillgänglig, lagrad, bearbetad och i synnerhet publicerad i syfte att använda webbplatsen och för frågor via Internet användare.

6.3. På begäran förser SHOWCAST talangen med information om den lagrade informationen om honom eller hans användarnamn. Informationen ges i textform (t.ex. brev, fax eller e-post). Om användarens profil raderas av vem som helst, raderas även de uppgifter som publiceras där av SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST har vidtagit en mängd olika säkerhetsåtgärder för att skydda talangens personuppgifter, vilket går utöver informationen i talangens offentligt tillgängliga profil. I synnerhet kommer dessa uppgifter inte att vidarebefordras till tredje part. SHOWCAST påpekar uttryckligen för Talent att dataskydd för dataöverföringar i öppna nätverk som Internet inte kan garanteras helt enligt det nuvarande tekniska tillståndet.

6.5. SHOWCAST använder cookies så att Talent kan använda portalen smidigt och enkelt. Kakorna används endast för interna ändamål: De är så kallade sessionskakor som innehåller användarens användar-ID. SHOWCAST kan se om talangen är registrerad och därmed behörig att komma åt innehållet i sin profil.

7. Ansvar och ansvarsbegränsning

7.1. SHOWCAST är endast ansvarig för avsikt och grov vårdslöshet, i övrigt i enlighet med produktansvarslagen, i händelse av skada på liv, lemmar eller hälsa eller på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser. Kravet på skadestånd för överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser är begränsat till den kontraktstypiska, förutsebara skada, såvida inte ett annat fall av obligatoriskt ansvar enligt punkt 1 ges samtidigt.

7.2. Reglerna i föregående punkt 1 gäller alla skadeståndsanspråk, oavsett juridiskt skäl. De gäller också krav på ersättning för bortkastade utgifter.

7.3. Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller även till förmån för representanter och ställföreträdare för SHOWCAST.

8. Val av lag, jurisdiktionsort, avskiljbarhetsklausul

8.1. Förbundsrepubliken Tysklands lag gäller för dessa användningsvillkor, exklusive FN: s försäljningslag.

8.2. Den exklusiva behörighetsplatsen för alla tvister som uppstår direkt eller indirekt från användningen av online-erbjudandet som görs tillgängligt av SHOWCAST är Köln, förutsatt att användaren är en handlare, juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt.

8.3. Om en bestämmelse i dessa användarvillkor är eller blir ineffektiv påverkar detta inte effektiviteten hos alla andra bestämmelser eller avtal. Om användaren är en handlare, juridisk person enligt offentlig rätt eller särskild fond enligt offentlig rätt, kommer parterna att ersätta ogiltigbestämmelsen med en effektiv som kommer så nära parternas ekonomiska avsikt.

9. Anmärkning om online tvistlösning (OS-plattform)

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för online-tvistlösning utanför domstol (OS-plattform), som kan nås på www.ec.europa.eu/consumers/odr. SHOWCAST-e-postadressen finns i det juridiska meddelandet eller leverantörsidentifikationen och är i enlighet därmed Den här e-postadressen skyddas från spambots! För att visa JavaScript måste vara aktiverat.. SHOWCAST är varken skyldig eller villig att delta i tvistlösningsprocessen.

ditt val