Kontakt

Warunkami korzystania

Uwaga: Czy masz jakieś pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania? Odwiedź nasze Strona z często zadawanymi pytaniami o Warunki użytkowania.

1. Zakres, zmiany warunków użytkowania

1.1. SHOWCAST GmbH & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolonia (zwana dalej SHOWCAST) udostępnia użytkownikom usługi dostępne w portalu internetowym www.showcast.de na podstawie niniejszych warunków użytkowania. Rejestrując się na stronie www.showcast.de i/lub korzystając z usług świadczonych tam przez SHOWCAST, użytkownik wyraża zgodę na ważność niniejszych warunków użytkowania.

1.2. Warunki użytkowania mogą być również wydrukowane i/lub zapisane cyfrowo przez użytkownika przed rejestracją. W razie potrzeby użytkownik może je w każdej chwili przesłać na adres pocztowy SHOWCAST GmbH & Co. KG, Marspfortengasse 6, 50667 Kolonia, faksem pod numerem +49 221 44906709 lub pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi! Aby wyświetlić JavaScript musi być włączony. można uzyskać w formie tekstowej (list, faks lub e-mail).

1.3. SHOWCAST zastrzega sobie prawo do zmiany warunków użytkowania ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku SHOWCAST powiadomi użytkownika o zmianach w warunkach użytkowania z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem i zwróci użytkownikowi uwagę, że zmiany zostaną uznane za zaakceptowane, jeśli użytkownik nie sprzeciwi się zmianom w terminie dwa tygodnie od powiadomienia.

1.4. Odmienne postanowienia w ogólnych warunkach użytkownika, a także zmiany, wykreślenia i uzupełnienia niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika obowiązują tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez SHOWCAST.

2. Treść, rejestracja, wymagania

2.1. Jako agencja castingowa i modelarska SHOWCAST publikuje i publikuje modelki, aktorów, moderatorów i innych artystów (dalej tylko talenty). Robiąc to, SHOWCAST polega przede wszystkim na talentach, którzy zarejestrowali się na www.showcast.de i aktualizowali tam swoje profile. Zarejestrowane talenty mają możliwość składania próśb o pracę itp. Przesyłanych przez SHOWCAST. (tak zwane „opcje”) za pośrednictwem komponentu zarządzania projektami dostępnego na stronie www.showcast.de. Rezerwacja lub rozmieszczenie talentów nie jest określane przez niniejsze warunki użytkowania, ale przez odpowiednie warunki umowne SHOWCAST do wykorzystania przeciwko talentom za pośrednictwem komponentu zarządzania projektami dostępnego na www.showcast.de.

2.2. Do rejestracji uprawnione są tylko talenty, które ukończyły 16 lat. Talenty, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, na rejestrację potrzebują zgody przedstawiciela prawnego.

2.3. Rejestracja jest bezpłatna. W szczególności służy jako wniosek o włączenie do indeksu SHOWCAST na www.showcast.de. SHOWCAST udostępnia w tym celu użytkownikowi formularz rejestracyjny online. Formularz rejestracyjny dostarczony przez SHOWCAST nie stanowi wiążącej oferty umieszczenia w indeksie prowadzonym przez SHOWCAST na www.showcast.de. Wysyłając formularz rejestracyjny poprzez kliknięcie przycisku rejestracji, użytkownik początkowo składa SHOWCAST jedynie wiążącą ofertę być uwzględnione w SHOWCAST na www.showcast.de.

2.4. Talent nie jest uprawniony do umieszczenia go w spisie kart SHOWCAST na www.showcast.de. Talent nie otrzymuje powiadomienia o odrzuceniu / braku akceptacji. Talent nie ma również prawa być rezerwowany przez SHOWCAST do zamówień po zarejestrowaniu i aktywowaniu jego profilu.

2.5. Podczas rejestracji Talent jest zobowiązany do podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i kompletnych informacji o sobie, określonych w odpowiednim formularzu internetowym. Talent zarządza swoją stroną profilową niezależnie. Musi dbać o aktualność i poprawność swoich danych. Materiał zdjęciowy musi przedstawiać użytkownika i nie może być starszy niż 2 lata.

3. Zakończenie, modyfikacja / usunięcie / zablokowanie profilu

3.1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć swój profil. Przechowywane dane i informacje zostaną następnie automatycznie usunięte przez SHOWCAST. W tym celu użytkownik wysyła e-mail, za pomocą którego zarejestrował się w SHOWCAST Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi! Aby wyświetlić JavaScript musi być włączony..

3.2. SHOWCAST ma prawo, według własnego uznania, usunąć hasło użytkownika w dowolnym momencie i bez podania przyczyn, zablokować jego profil lub usunąć całość lub część treści tam zamieszczonych lub opublikować je w innym miejscu w ramach oferty lub korzystać z usług w jakikolwiek inny sposób, aby uniemożliwić użytkownikowi.

4. Obowiązki użytkownika

4.1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zawartość swojego profilu i za wszelkie czynności, które na nim są wykonywane - takie jak w szczególności potwierdzenie przedstawionych mu opcji zgodnie z pkt. 2.1 zd. 3 za pośrednictwem komponentu zarządzania projektami dostępnego na www.showcast .de i wynikłe z tego wiążące zawarcie umowy - osoba odpowiedzialna. Dotyczy to również sytuacji, gdy użytkownik udzielił osobie trzeciej dostępu do swojego profilu - na przykład podając swoje hasło - jak również w przypadku nadużycia przez osoby trzecie, które są w posiadaniu hasła z jakiegokolwiek powodu.

4.2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania SHOWCAST o niewłaściwym użyciu swojego hasła.

4.3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od działań, które mogłyby zakłócić funkcjonalność usług świadczonych przez SHOWCAST.

5. Prawa do wizerunku, zwolnienie

5.1. SHOWCAST jest uprawniony do bezpłatnego wykorzystywania zdjęć i / lub materiałów wideo zamieszczonych przez użytkownika na jego stronie profilowej, na przykład do reklamowania odpowiedniego talentu lub reklamowania usług SHOWCAST na blogach, stronach internetowych, Instagramie, Twitterze, Facebooku lub podobnych. , w szczególności do publikacji. To samo dotyczy zdjęć i / lub materiałów wideo, które użytkownik przesłał do SHOWCAST w jakikolwiek inny sposób.

5.2. Użytkownik zapewnia, że ​​zamieszczony przez niego materiał zdjęciowy jest wolny od praw osób trzecich i może zostać opublikowany.

5.3. Jeśli SHOWCAST jest używany przez osoby trzecie w związku z wykorzystaniem materiału zdjęciowego zamieszczonego przez Talent na jego stronie profilowej, użytkownik zwalnia SHOWCAST z odpowiedzialności, a tym samym ze wszystkich powiązanych szkód finansowych i innych. Obejmuje to również koszty prawne i sądowe poniesione przez Ciebie i osoby trzecie, które mają zostać zwrócone.

6. Polityka prywatności

6.1. Rejestrując się na www.showcast.de, Talent wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez SHOWCAST danych osobowych Talentu, o których SHOWCAST dowie się w trakcie relacji biznesowej. Dane osobowe są traktowane z zachowaniem ścisłej poufności i są przetwarzane i zapisywane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. SHOWCAST - w przeciwnym razie - będzie przestrzegać wszystkich wymogów dotyczących ochrony danych, w szczególności wymagań federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG) i ustawy o mediach elektronicznych (TMG).

6.2. Rejestrując się na stronie www.showcast.de, Talent wyraża również wyraźną zgodę na dane osobowe podane przez niego w profilu, które są publicznie dostępne, przechowywane, przetwarzane, a w szczególności publikowane w celu korzystania z serwisu i zapytań przez Internauci.

6.3. Na żądanie SHOWCAST przekazuje Talentowi informacje o przechowywanych danych o nim lub jego nazwie użytkownika. Informacje podawane są w formie tekstowej (np. List, faks lub e-mail). Jeśli profil użytkownika zostanie usunięty przez kogokolwiek, zamieszczone tam dane zostaną również usunięte przez SHOWCAST.

6.4. SHOWCAST podjął różnorodne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych Talentu, które wykraczają poza informacje zawarte w publicznie dostępnym profilu Talentu. W szczególności dane te nie będą przekazywane osobom trzecim. SHOWCAST wyraźnie zwraca uwagę Talent, że ochrona danych w przypadku transmisji danych w sieciach otwartych, takich jak Internet, nie może być kompleksowo zagwarantowana zgodnie z obecnym stanem wiedzy.

6.5. SHOWCAST wykorzystuje pliki cookies, aby Talent mógł bezproblemowo i łatwo korzystać z portalu. Pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych: są to tak zwane pliki cookie sesji, które zawierają identyfikator użytkownika. SHOWCAST może sprawdzić, czy talent jest zarejestrowany, a tym samym upoważniony do dostępu do treści ustawionych w jego profilu.

7. Odpowiedzialność i ograniczenie odpowiedzialności

7.1. SHOWCAST ponosi odpowiedzialność tylko za umyślne i rażące zaniedbanie, poza tym zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, w przypadku obrażeń życia, obrażeń ciała lub zdrowia lub z powodu zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych. Roszczenie odszkodowawcze z tytułu naruszenia istotnych zobowiązań umownych jest ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód, chyba że zostanie podany inny przypadek obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z punktem 1.

7.2. Postanowienia poprzedniego ustępu 1 dotyczą wszelkich roszczeń odszkodowawczych, niezależnie od podstawy prawnej. Mają również zastosowanie do roszczeń o zwrot utraconych wydatków.

7.3. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności dotyczą również przedstawicieli i zastępców SHOWCAST.

8. Wybór prawa, miejsce jurysdykcji, klauzula salwatoryjna

8.1. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem prawa sprzedaży ONZ.

8.2. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z oferty online udostępnionej przez SHOWCAST jest Kolonia, pod warunkiem, że użytkownik jest handlowcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego.

8.3. Jeżeli któreś z postanowień niniejszych warunków użytkowania jest lub stanie się nieskuteczne, nie wpłynie to na skuteczność wszystkich innych postanowień lub umów. O ile użytkownik jest kupcem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, strony zastępują nieważne postanowienie skutecznym, najbardziej zbliżonym ekonomicznie do woli stron.

9. Uwaga dotycząca internetowego rozstrzygania sporów (platforma systemu operacyjnego)

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), do której można uzyskać dostęp pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Adres e-mail SHOWCAST można znaleźć w nocie prawnej lub identyfikacji dostawcy i jest on odpowiedni Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi! Aby wyświetlić JavaScript musi być włączony.. SHOWCAST nie jest zobowiązany ani chętny do wzięcia udziału w procesie rozstrzygania sporów.

Twój wybór